Zapraszamy do kontaktu +48 576 771 944 / +48 509 393 496
Działki inwestycyjne – Piekary Śląskie

Cena za Nieruchomość to 4 500 000 zł netto. ( całość 30940 m2 )

Możliwość wykupienia działek o wielkości :

1. 8631 m2
2. 22309 m2

Nieruchomość

Działka inwestycyjna położona jest w Piekarach Śląskich przy jednej z głównych ulic (Podmiejskiej) o bardzo wysokim natężeniu ruchu, w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania z Zachodnią Obwodową nr 911, a jednocześnie tuż przy węźle autostrady A1.

Po drugiej stronie znajduje się centrum handlowe Dzięki takiemu położeniu nieruchomości droga na lotnisko Katowice-Pyrzowice nie przekracza 10 minut.
Natomiast bliskość Obwodnicy Bytomia sprawia, że bez trudu można skierować się w stronę Katowic

(do centrum w 25 min) i Krakowa, bądź Gliwic (do centrum w 15 min) i Wrocławia.

Do centrum Piekar Śląskich (1,5km), do Bytomia (5km).

Niniejsza nieruchomość przeznaczona jest pod usługi komercyjne, składy hurtowe, zakłady produkcyjne małej i średniej wytwórczości oraz motele, stacje paliw, myjnie samochodowe, małą gastronomię i parkingi.

Poniżej miejscowy plan zagospodarowania terenu:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej:

a) od 1-PU do 25-PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna,
b) składy, magazyny,
c) bazy transportowe i logistyczne,
d) stacje paliw płynnych,
e) funkcja z zakresu obsługi i naprawy pojazdów, komisy samochodowe,
f) hurtownie

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi (za wyjątkiem usług z zakresu opieki zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, oświaty),
b) usługi wystawiennicze i naukowo – techniczne,
c) garaże zbiorowe, podziemne i wielopoziomowe,
d) budynki pomocnicze.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 75% powierzchni działki budowlanej,
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni działki budowlanej

3) intensywność zabudowy:
a) maksymalna – 3,0,
b) minimalna – 0,1,

4) wysokość budynków:
a) maksymalna wysokość budynków produkcyjnych, baz transportowych i logistycznych, magazynów, budynków usługowych: na terenach od 1-PU do 13-PU, 24-PU, 25-PU – nie więcej niż 20 m b) maksymalna wysokość garaży wielopoziomowych – 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 15 m,
c) maksymalna wysokość budynków pomocniczych – 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 12 m,
d) maksymalna wysokość garaży zbiorowych – 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 8 m,
5) geometria dachów: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 50º oraz dachy płaskie i łukowe. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone w rozdz. 3 § 33 ust. 3 uchwały. 4

SZYBKI KONTAKT