Zapraszamy do kontaktu +48 576 771 944 / +48 509 393 496
Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH FORMULARZ ZGODY MARKETINGOWEJ

Niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularza zgody marketingowej, wysyłanego przez stronę www lub przy przez portal społecznościowy Facebook lub Instagram.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w formularzu zgody oraz podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w zakresie działalności marketingowej firmy TS Rezydent II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, Tarce 20, 63-200 Jarocin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS: 0000780437, NIP: 6172211743, REGON: 367426938) (dalej „my”)

2. Kontakt z administratorem

Wszelkie zapytania oraz decyzje z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie:
elektronicznej na adres poczty e-mail: biuro@inwestycjewnieruchmosc.pl lub pisemnej na adres: TS Rezydent II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Tarce 20, 63-200 Jarocin.

3. Kategorie zbieranych danych

Dane osobowe zbierane bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem formularza zgody to: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu jest niezbędne, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przedstawianiu Ci oferty naszych produktów i usług oraz przesyłaniu Ci informacji o naszych działaniach, aktualnych i planowanych, za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w powyższym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane będą przez nas przechowywane do celów marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

6. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, podmiotom wpierającym nas w działaniach marketingowych, w tym dostawcom usług e-mail marketing lub firmom wspierających nas w zarządzaniu profilami w mediach społecznościowych.

Wszystkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

7. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, w całości lub części, tj. w odniesieniu do wybranego przez Ciebie kanału komunikacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@inwestycjewnieruchmosc.pl

Możesz również złożyć takie oświadczenie osobiście w naszej siedzibie.
Pamiętaj, że wycofanie zgody wywołuje skutki jedynie na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych. W przypadku chęci otrzymywania dalszych informacji dotyczących oferty naszych produktów i usług oraz naszych działań, aktualnych i planowanych, konieczne będzie ponowne wyrażenie przez Ciebie stosownej zgody. W tym celu dokonaj ponownie zapisu za pośrednictwem formularza zgody lub skontaktuj się z nami.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

SZYBKI KONTAKT